Dobór właściwych ludzi jest warunkiem rozwoju każdej organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Tylko profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i konsekwentnie zarządzany zespół jest w stanie zapewnić sukces rynkowy firmie oraz przyczynić się do realizacji wytyczonych przez nią celów.

Naszym klientom oferujemy wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji w następujących obszarach:

PRESELEKCJA

Celem usługi jest maksymalna oszczędność czasu Klienta.

Usługa polega na wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji w oparciu o ogłoszenie. Efektem jest przekazanie Klientowi dokumentów jedynie tych osób, które spełniają wymogi formalne zgodne z profilem stanowiska.

POMOC W REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ

Usługa wspomagająca wewnętrzne procesy doboru personelu. Obejmuje przeprowadzenie analizy kompetencji zawodowych, profilu osobowości oraz przydatności zawodowej na oferowane stanowisko w zakresie ustalonym z klientem.

SEARCH & SELECTION

Zlecenie wieloźródłowej usługi rekrutacji i selekcji na określone stanowisko wg ustalonych z Klientem oczekiwań wobec pracownika.

Na proces składają się następujące działania:

 • publikacja ogłoszenia/ analiza bazy danych HR Masters
 • wstępna selekcja
 • wywiad telefoniczny
 • ustrukturalizowany wywiad oparty na epizodach
 • weryfikacja referencji
 • testy wiedzy, językowe, psychometryczne (opcjonalnie)

Proces kończymy raportem wraz umówieniem spotkań u klienta.

Proces uruchamiamy na zasadzie success fee, tj. bez dodatkowych opłat za proces, płatne tylko za wybranego pracownika.

DIRECT SEARCH

Bezpośrednie poszukiwanie kandydatów do pracy na wyższe bądź specjalistyczne stanowiska. Oprócz standardowych działań rekrutacyjnych proces wsparty jest ogłoszeniami na portalach internetowych (ogłoszenia o charakterze poufnym), cold call czy analizą wskazanej grupy zawodowej.

W zależności od ustaleń z klientem może być rozszerzone o sesję Assessment Center lub badanie psychologiczne (za zgodą kandydatów).

ASSESSMENT CENTER

Metoda pozwalająca zdefiniować wymagania stanowiska, wybrać kluczowe kryteria, ocenić potencjał pracownika oraz określić ścieżki karier pracowniczych.

Na podstawie opisów stanowisk pracy lub zakresu obowiązków poszukiwanych pracowników, określamy jakie umiejętności są najważniejsze na danym stanowisku. Następnie dobieramy kryteria oceny i odpowiednie zadania, sprawdzające umiejętności kandydatów. 
Badanie potencjału kandydatów oraz prognoza dalszego rozwoju kariery w firmie odbywa się za pomocą różnorodnych technik psychologicznych i rekrutacyjnych.

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Działania oparte na analizie Profilu Poszukiwanego Kandydata oraz zakresu czynności realizowanych przez pracownika na danym stanowisku pracy. Stanowią wsparcie dla podstawowego procesu rekrutacyjnego.

Na proces składają się następujące działania:

 • wybór i przygotowanie metod i narzędzi do oceny kandydata
 • sesja testowa
 • pogłebiony wywiad psychologiczny
 • analiza uzyskanych wyników
 • raport

Badanie psychologiczne wykonujemy po uzyskaniu zgody kandydata.

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA z logo HR Masters

Polecana w przypadkach gdy rekrutacja ma charakter utajony. Naszym Klientom gwarantujemy pełną anonimowość i dyskrecję. Również może stanowić dodatkowe źródło pozyskiwania kandydatów.

ZATRUDNIJ NA PRÓBĘ (TRY & HIRE)

Usługa, która polega na zatrudnieniu przez HR Masters kandydata na zasadach pracownika tymczasowego.

Jeśli pracownik spełni oczekiwania Klienta, wówczas może zostać zatrudniony w jego firmie. Dzięki tej formie współpracy możecie Państwo poznać bliżej potencjalnego współpracownika, by w efekcie świadomie podjąć decyzje o stałym zatrudnieniu.